Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В051000 - «Государственное и местное управление»

ШИФР - МАМАНДЫҚ 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару »
МАМАНДЫҚТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

МАҚСАТЫ
экономика және бизнес, мемлекеттік және жергілікті басқару және мемлекеттік қызмет, қоғамның әлеуметтік-мәдени өмірі саласында кәсіби ұйымдастыру-басқару, ғылыми-зерттеу, жобалау қызметін жүзеге асыруға дайындау.
МІНДЕТТЕРІ
-экономика, менеджмент, мемлекеттік және жергілікті басқару саласында терең теориялық-практикалық дайындық;
- халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін пәнаралық негізде іргелі білімді меңгеру;
- басқарудың үздік практикаларына бейімделудің теориялық білімдері мен практикалық іскерліктерін алу;
- экономика, менеджмент, мемлекеттік және жергілікті басқару саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру;
- шығармашылық әлеуетті, бастамашылық пен жаңашылдықты дамыту;
- жалпы зияткерлік дамудың, кәсіби, адамгершілік және құқықтық мәдениеттің жоғары деңгейін қамтамасыз ету, азаматтық ұстанымы бар, қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше алатын тұлғаны тәрбиелеу;
- кәсіби білім берудің келесі сатысында білім алуды жалғастыру үшін жағдай жасау;
- өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, жаңа білімді өз бетінше шығармашылық игеру қажеттіліктері мен дағдыларын дамыту.

БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАСЫ Білім беру бағдарламасының түлегіне 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша «Экономика және бизнес бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.
Кәсіби қызмет түрлері:
- ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет;
- өндірістік-басқарушылық;
- консультациялық;
- аналитикалық;
- жобалау қызметі;
- ғылыми-зерттеу қызметі.
Қызмет ету салалары:
- халық шаруашылығын басқару;
- әкімшілік-аумақтық таксондарды басқару;
- ұйымның, кәсіпорынның, мемлекеттік мекеменің экономикасы мен менеджменті.
БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫ 1) экономиканы мемлекеттік басқару
2) сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару.
БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРЯСЫНЫҢ БІРЕГЕЙЛІГІ 1) - жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану, жобалау мен басқаруды интеграциялау, басқарудың қазіргі заманғы әдістері есебінен мемлекеттік және жергілікті басқару жүйесін жаңғыртуды, инновациялық дамытуды қамтамасыз ететін кадрлық ресурстарды дайындауға бағытталған;
- студенттердің Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының және мемлекеттік жергілікті басқарудың нақты мәселелерін әзірлеуге дипломдық жұмыстар мен кафедра өткізетін ғылыми-зерттеу жұмыстары аясында қатысу мүмкіндіктері;
- кәсіби қазақ, орыс, ағылшын тілдерін тереңдетіп оқыту мүмкіндігі, бұл түлектердің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерінің жоғары деңгейін және олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді.
2) - ұлттық экономиканың ашықтығы, жаһандану және халықаралық интеграцияны кеңейту, ұлттық экономикалардың бәсекелестігін күшейту жағдайында сыртқы экономикалық қызмет пен басқару үшін кадр ресурстарын дайындауға бағдарланған.
- студенттердің Шығыс Қазақстан облысындағы трансшекаралық ынтымақтастықтың, сыртқы экономикалық қызметтің және оны реттеудің нақты мәселелерін әзірлеуге қатысу мүмкіндіктері;
- студенттердің екі шет тілдерін тереңдете оқыту мүмкіндігі, бұл түлектердің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерінің жоғары деңгейін және олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді.
БАҒДАРЛАМА ТҮЛЕКТЕРІНІҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ (ДУБЛИНДІК ДЕСКРИПТОРЛАР НЕГІЗІНДЕ) 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша «Экономика және бизнес бакалавры»:
1) - ана тілі саласында (қазақ/орыс тілі))
әлеуметтік-экономикалық цикл саласында, жазбаша және ауызша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) ұғымдарды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді білдіруге және түсінуге, сондай-ақ қоғамдық және мәдени мәнмәтіндердің барлық алуан түрлерінде лингвистикалық сәйкес және шығармашылық түрде өзара іс-қимыл жасауға қабілетті: оқу кезінде: жұмыста, үйде және бос уақыттарда;
тілдік материалды іріктеуге, жүйелеуге, оны ауызша және жазбаша сөйлеуде логикалық дұрыс және дәлелді пайдалануға, тілдік, коммуникативтік және этикалық нормаларға;
сөздіктер мен анықтамаларды, әртүрлі жанрлардағы сөйлеу сөздерін жасаудың тиімді әдістері мен тәсілдерін пайдалану, коммуникативтік ниеттері мен қарым-қатынас жағдайларына сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндерді шығару;
ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениеті аспектісінде өзін-өзі жетілдіру дағдысы.
2) - шет тілдер саласында ағылшын, неміс тілдерінде коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгерген: әлеуметтік-экономикалық цикл саласындағы ұғымдарды, ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді ауызша, сондай-ақ жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу) тиісті әлеуметтік және мәдени контекстерде (білім беру мен оқытуда, жұмыста, үйде және бос уақыттарда) түсінуге, білдіруге және түсіндіруге қабілетті. Медиация және мәдениетаралық түсіну дағдылары бар. шетел көздерінен кәсіби мазмұн ақпаратын алу мүмкіндігі үшін қажетті көлемде шет тілі;
сөйлеу әрекетінің ауызша және жазбаша түрлерінде тілдік материалды түсінуге және пайдалануға қабілетті;
іс жүзінде алған оқу біліктерін, оның ішінде ақыл-ой еңбегінің белгілі тәсілдерін пайдалануға қабілетті; шетел көздерінен ақпарат алу мүмкіндігі үшін қажетті көлемде шет тілін меңгеруге қабілетті;
өз көзқарасын баяндай алады.
3) - іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық саласында күнделікті жағдайларда өндірістік есептерді шешу үшін математикалық ойлауды дамыту және қолдануға, өзінің кәсіби қызметінде ойлаудың математикалық тәсілдерін (логика және кеңістіктік ойлау) және презентацияларды (формулалар, модельдер, конструктілер, графалар, кестелер) қолдануға қабілетті, гуманитарлық зерттеулерде ақпаратты математикалық өңдеудің сандық әдістерін қолдануға қабілетті, кәсіби салада жаратылыстану-ғылыми білімді қолдануға қабілетті, әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесін түсіндіруге қабілетті., гуманитарлық циклдің оқу пәндеріндегі табиғаттағы адамның орны мен рөлі.
4) - компьютерлік даярлау саласында заманауи ақпараттық технологияларды жұмыс, бос уақыт және коммуникация үшін сенімді және сыни қолдана алады; дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін білім мен әдіснаманың негіздерін қолдана алады, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімі мен әдіснамасын қолдана алады, ғылыми зерттеулер материалдарын дайындау үшін гуманитарлық цикл саласында практикалық міндеттерді шешу үшін бағдарламалық құралдарды пайдалана алады; ақпаратты алу құралы ретінде компьютермен жұмыс істей алады, интернет-ресурстармен жұмыс істей алады.;
ақпаратты алуға, сақтауға, өңдеуге қабілетті.
5) - оқу даярлығы саласында ой-өрісі кең және ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін экономикалық және мемлекеттік-құқықтық пәндер (ғылымдар) саласында базалық білімі бар: тұрақты оқуға деген қажеттілікті сезінеді, қолжетімді мүмкіндіктерді таба алады; оқуды жалғастыруға ұмтыла және табандылықпен ұмтыла алады, өзінің оқуын ұйымдастыруға қабілетті, оның ішінде уақыт пен ақпаратты жеке-жеке басқара отырып, өз бетінше: топтарда да тиімді басқара алады; кәсіби және жеке тұлғалық өсуге қабілетті.; күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алуға қабілетті.
6) - әлеуметтік дайындық саласында (жеке тұлғалық, тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық құзыреттер)) атап айтқанда, әр түрлі қоғамдарда, сондай-ақ қажет болған жағдайда жанжалдарды шешуге, әлеуметтік және саяси ұғымдар мен құрылымдарды білуге негізделе отырып, азаматтық өмірге қатысуға қабілетті, ұжымда, отбасында, социумда, әлемде өмір сүруге қабілетті, басқа адамды қабылдау мен түсінуді, оған құндылыққа деген қарым-қатынасты өзіне тәрбиелеуге қабілетті.;
социумдағы өзара қарым-қатынаста төзімділікке және ашықтыққа қабілетті, жанжалды жағдайлардан аулақ болуға қабілетті, оның қоршаған ортамен ымыраға келу және қарым-қатынас жасауға қабілетті, іскерлік этика нормаларын сақтауға, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын иеленуге қабілетті, қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл жасауға қабілетті, топта жұмыс істеуге, ынтымақтастыққа қабілетті, ауызша және жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат алмасуға қабілетті.
7) - кәсіпкерлік экономикалық дайындық саласында экономикалық білімі бар, Менеджмент туралы ғылыми көзқарастары бар: маркетинг, қаржы және т. б.;
экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін біледі және түсінеді;
ұғымдық-категориялық аппаратты, әлеуметтік ғылымның негізгі заңдарын кәсіби қызметте қолдана алады, өз қызметінде кәсіби лексиканы дұрыс пайдалана алады.;
микро және макроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды талдау экономикалық және құқықтық ахуалды талдау және бағалау негізінде тиімді шешімдерді дербес қабылдауға қабілетті;
отандық және шетелдік ғылымды білуге негізделген экономикалық және құқықтық ойлау қоғам проблемаларын тұтас талдауға қабілетті.
8) - мәдени дайындық саласында дүниетанымдық, әлеуметтік және тұлғалық маңызды философиялық мәселелерді талдауға қабілетті, мәдениеттің адам өмір сүруінің формасы ретінде мәнін түсінуге қабілетті, өз қызметінде толеранттылық, диалог пен ынтымақтастықтың қазіргі заманғы қағидаттарын басшылыққа алуға қабілетті;
Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарауға қабілетті, қазақстандық мәдениеттің құндылығын және оның дүниежүзілік мәдениеттегі орнын ұғынуға қабілетті, заманауи өркениетті сақтау және дамыту үшін гуманистік құндылықтардың маңызын ұғынуға, демократия, еркіндік және гуманизм қағидаттарында қоғамды жетілдіруге және дамытуға ұмтылуға және дайын болуға қабілетті.
9) - өзін-өзі дамыту саласында
- ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық пәндер саласында базалық білімі бар;
- заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысына ие, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу;
- күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгерген.
-қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және өзінің кәсіби қызметінде оларға бағдар алады;
- іскерлік этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеру;
- Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін біледі; әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу.
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша «Экономика және бизнес бакалавры»:
- ұлттық экономика және мемлекеттік басқару саласында
- қажетті экономикалық ақпаратты, оның ішінде ұлттық экономиканың, экономиканың жеке және қоғамдық секторларының жұмыс істеу проблемалары бойынша отандық және шетелдік экономистердің жаңа зерттеулерінің нәтижелері туралы қорытуға және талдауға қабілетті;
-әкімшілік-аумақтық бірліктерді, өңірлерді, салаларды, ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі мемлекеттік стратегияларды, тұжырымдамаларды, бағдарламаларды әзірлеуге қатысуға қабілетті;
-индустриялық-инновациялық даму бағдарламаларын қалыптастыруға қатысуға, олардың тиімділігін бағалауды жүзеге асыруға, инвестициялық, инновациялық қызметті ұйымдастыруға қабілетті;
- экономикалық дамуды модельдеу саласында
- микро, мезо және макро деңгейлерде шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық қызметін модельдеу, алынған нәтижелерді талдау және түсіндіру;
- іс жүзінде маңызы бар қарапайым экономикалық-математикалық модельдерді өз бетінше құрастыруға, шешуге және түсіндіруге қабілетті;
- экономикалық үдерістер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құруға, алынған нәтижелерді талдауға және мазмұнды түсіндіруге қабілетті;
- экономикалық талдау саласында
- кәсіби қызметте экономикалық талдаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін қолдануға қабілетті;
-шаруашылық жүргізуші субъектілердің, өңірдің, елдің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті қаржылық, бухгалтерлік, статистикалық және өзге де ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асыруға және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалануға қабілетті;
- өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру саласында
- кәсіби қызметте экономикалық жоспарлаудың негізгі әдістері мен тәсілдерін қолдануға қабілетті;
- нарық және шектеулі ресурстар жағдайында өндірісті жоспарлау, ұйымдастыру және басқарудың оңтайлы әдістерін, нысандары мен жүйелерін таңдауды жүзеге асыруға қабілетті;
- мемлекеттік және жергілікті басқаруды жоспарлау және ұйымдастыру саласында
- мемлекеттік органның, ұйымның, кәсіпорынның қызметін ұйымдастыруды, жоспарлауды және үйлестіруді жүзеге асыруға қабілетті;
- басқару жүйесінің барлық құрылымдық бөлімшелерінің (кіші жүйелерінің) қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеуді жүзеге асыруға қабілетті;
-ғылыми-зерттеу және оқыту қызметі саласында
-мемлекеттік және жергілікті басқару, экономика саласындағы ғылыми-зерттеу қызметіне ғылыми зерттеу әдістері мен логикасын меңгеру негізінде дайын;
-тиісті бағдарламалар мен оқу-әдістемелік материалдарды пайдалана отырып, орта деңгейдегі білім беру мекемелерінде экономикалық пәндерді оқытуға дайын.
× You found a Typo