Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В060500 - Ядерная физика

Мамандық шифрі 5В060500 - «ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКА»
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Атом ядросының және элементар бөлшектердің физикасының негізгі түсініктері мен заңдылықтарын студенттермен таныстыру. Институттар мен зертханаларда, білім беру ұйымдарында, атом энергетикасы кешенінің кәсіпорындары мен ассоциацияларында ғылыми-зерттеу қызметі үшін дайындалған жоғары кәсіби бәсекелес маманды қалыптастыру

Квалификациялық сипаттама

Мамандықтың кәсіби қызметінің салалары:

 • эксперименталды, теориялық және қолданбалы физиканың, сондай-ақ тиісті табиғи және техника ғылымдарының саласы;
 • білім беру саласы, оның ішінде педагогика саласы, орта мектептерде физиканы оқыту теориясы мен әдістері;
 • ғылыми және техникалық әдебиетті шет тілінен және шет тіліне аудару.

Кәсіби қызметтің объектілері:

 • ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, жобалау-конструкторлық бюро және фирмалар;
 • мемлекеттік білім беру ұйымдары, сондай-ақ үкіметтік емес білім беру ұйымдары;
 • атом энергетикасы кешенінің өнеркәсіптік кәсіпорындары мен ассоциациясы.

Кәсіптік қызметтің пәндері:

 • ядролық физикалық құбылыстар мен процестер; радиоактивті заттар; атом энергетикасы кешенінің құрылғылары, механизмдері және жабдықтары;
 • білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік құжаттары;
 • өндіріс және басқару және жобалау құжаттары;
 • білім беру ұйымдарының субъектілері;
 • шет тілдеріндегі ғылыми-техникалық әдебиеттер (мақалалар, монографиялар, есептер, есептер, нұсқаулар және т.б.).
Білім беру траекториясы

1) Атом ядросының және бөлшектердің физикасы
2) Ядролық материалтану

Әр траекторияның бірегейлігі

«Атом ядросы мен бөлшектерінің физикасы» траекториясы.
Білу керек:

 • негізгі тәжірибелік нәтижелер, тұжырымдамалар, постулаттар, ядролық физика және элементар бөлшектердің физикасы заңдары мен принциптері, өзара әрекеттесудің масштабы мен шамасы;
 • физиканың осы секциясымен және олардың өлшемімен байланысты негізгі физикалық константалар.

Істей алады:

 • атом ядроларының құрылымына, олардың үлгілеріне, ядролық реакцияларына және элементар бөлшектердің өзара әрекеттеріне қатысты мәселелерді қарастырғанда ядролық физиканың заңдары мен тұжырымдамаларын қолдану;
 • осы мақсатта басқа физика-математикалық пәндерді зерттеуде алынған әдістер мен білімді қолдануға болады.

Білу дағдылары:

 • арнайы терминология;
 • атом ядроларының қасиеттері мен модельдерін, радиоактивті ыдырауын, ядролық синтезді және бөлшектердің затпен өзара әрекеттесуімен байланысты ядролық физиканың типтік мәселелерін шешу дағдылары.

«Ядролық материалдардың ғылымы» траекториясы
Білу керек:

 • тірі организмдерге радиацияның әсер ету механизмдері және дозаның лимиттері;
 • нормативтік мәндер, радиациялық дозаларды есептеу және өлшеу әдістері; радиациядан қорғау әдістері;
 • радиациялық авариялар жағдайында әрекет

Істей алады:

 • радиациялық қауіп дәрежесін дербес бағалау; радиациялық дозаларды есептеу әдістерін қолдану; ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және талдау және қажетті материалдарды таңдау; радиациядан қорғаудың ең жақсы жолдарын таңдауға; радиациялық апаттар туралы ақпаратты талдау

Білу дағдылары:

 • дозиметрия және радиациялық физика саласындағы терминология; радиациялық дозаларды бағалауға арналған ақпаратты іздеу дағдылары;
 • радиациялық қауіптерді бағалау кезінде алынған ақпаратты қолдану дағдылары.
Әр траектория бойынша оқу нәтижесі

1 Атом ядросының және бөлшектердің физикасы: траекториясының бірегейлігі:
Бакалаврлар атом ядроларының үлгілері туралы, ядролық реакциялар мен өзара әрекеттесудің негізгі түрлері, элементар бөлшектердің физикасы туралы алғашқы ақпараттар туралы, сондай-ақ осы физика саласымен байланысты қарапайым мәселелерді шешу әдістерімен танысады. Атом ядросы мен бөлшектерін зерттеу кезінде алынған негізгі заңдар мен ұстанымдарды білу материя құрылымының қазіргі заманғы тұжырымдамалары негізіндегі негізгі физикалық идеяларды береді.
2 «Ядролық материалтану» траекториясының бірегейлігі:
Мамандығы бар бакалаврлар ғылыми қызметкерлердің, кәсіпорындар мен инженерлік-техникалық орталықтарының, зауыттардың инженерлерінің білімдері мен дағдыларын меңгереді. Сондай-ақ ядролық технологиялар мен радиациялық материалтанудың физикалық негіздері, алу және зерттеу әдістері, сондай-ақ ядролық энергетика, нанотехнологиялар үшін материалдардың қасиеттері, материалдардың механикалық қасиеттерін және механикалық сынау әдістерін және материалдардың құрылымдық-фазалық зерттеулерін зерттейді.
Олар NMR спектрометрі, рентгендік флуоресценттік спектрометр, вакуумдық станция, сынау машиналары, престеу, пештер, микроскоптар және т.б. сияқты құрылғыларда жұмыс істейді.

Осы мамандықтардың білім беру деңгейінің талаптары (дублин кезектілерінің негіздері)
 • Әлемдік дүниетану құзыреті (ӘҚ) әлемнің ғылыми көрінісін меңгеруді, әлеуметтік, әлеуметтік құбылыстың негіздерін, жалпы білім беруді, білім мен тәжірибені меңгеруді қамтиды.
 • Кәсіптік құзыреттілік (КҚ) белгілі бір стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындауға қабілетті, кәсіби мәселелерді шешуде практикалық тәжірибе, дағдылар мен білім негізінде табысты әрекет етеді.
 • Зерттеу құзыреттілігі (ЗҚ) белгілі бір міндеттерді шешудің белгілі бір алгоритмін пайдаланбай, өз жұмысына қатысты белсенді ғылыми ұстанымға ие болуды және өз тақырыбы ретінде, ғылыми зерттеулердің әдістерін және логикасын игеруді қажет етпей, шешуге мүмкіндік береді.
 • Коммуникативті құзыреттілік (KҚ) қоғаммен, топпен, топпен жұмыс істеу дағдыларымен, ынтымақтастықпен, толеранттылықпен әлеуметтік өзара әрекеттесу мүмкіндігін білдіреді; тілдерді білу, ауызша және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуды қамтиды.
 • Өзін-өзі басқару құзыреті (ӨҚ) өз ресурстарын басқаруды, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қамтамасыз ету әдістерін игеруді ұтымды игеру, сақтау, дамыту және пайдалану мүмкіндігі.
× You found a Typo