Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В060800 – «Экология»

Мамандық 5В060800 – «Экология»
Мамандықтың мақсаттары мен міндеттері

Студенттерді оқытудың мақсаты мамандық бойынша барынша жылдам жұмысқа орналасу және кәсіби өсу, білім беру және кәсіби құзыреттілік саласында жеке бағдарламаларды таңдау үшін жұмыс күші нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру болып табылады.; экологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі туралы, экологияны ғылыми сала ретінде құрылымдау принциптері туралы және табиғатты қорғау іс-шараларының мазмұнын игеруді ұйымдастыру тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру.
3) 5В060800 "Экология" мамандығы бакалаврының біліктілік сипаттамасы»
5В060800 - "Экология" мамандығы бойынша бакалаврлардың кәсіби қызмет саласы: өндірістік, басқару, ғылыми-зерттеу және білім беру саласы, Экологиялық мониторинг қызметі, табиғи ортаның сапасын және адам денсаулығын бақылау болып табылады.
Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: қоршаған ортаны қорғаудың аумақтық басқармалары, ұлттық парктер, қорықтар, қорықтар, биосфералық резерваттар, өнеркәсіптік кәсіпорындар, агроөнеркәсіп кешендері, полигондар, Энергетика объектілері, АЭС, білім беру ұйымдары, ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары болып табылады.
Экологтың кәсіби қызметінің пәні: табиғи және урбандалған экожүйелер және олардың компоненттері; биосфера және оның компоненттері; экологиялық мониторинг және маркетинг;
қоршаған ортаның жай-күйін талдау, инспекция және бақылау; болжамдық модельдерді құру; қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқарушылық және консалтингтік қызметтер;
экологиялық білім беру және тәрбиелеу.; технологиялық процестерде және жаңа кәсіпорындарды, елді мекендерді жобалау кезінде экологиялық талаптарды сақтау, экономиканың түрлі салаларында табиғатты қорғау іс-шараларын жоспарлау және жүзеге асыру, қоршаған ортаға әсерді бағалау және экологиялық аудит жүргізу.

Білім беру траекториялары

«Өнеркәсіптік экология және қоршаған ортаны қорғау»,
«Экологиялық инспекция және қоршаған ортаны сапасын бақылау».

Оқыту нәтижелері

Әрбір траекторияның бірегейлігі
Мамандандыру: «Өндірістік экология және қоршаған ортаны қорғау»
"Өнеркәсіптік экология және қоршаған ортаны қорғау" білім беру бағдарламасы 5В060800 - Экология мамандығы бойынша МЖМБС қарастырылған. Дайындық бағыты экологтарды қоршаған ортаны қорғау саласында мамандандыруды көздейді. Мамандану пәндерінің ерекшелігі: қоршаған ортаны қорғаудың әкімшілік-құқықтық, техникалық-экономикалық және басқа аспектілерін зерделеу; қолданбалы экологиялық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерінің дағдылары мен дағдыларын меңгеру; студенттерді қоршаған ортаның сапасын бақылаудың құралдары мен әдістерін қолдануға үйрету.; қоршаған ортаны қорғауда геоақпараттық жүйелерді қолдану.
білу керек:
- экожүйелер мен биосфераның жалпы қызметінің негізгі заңдылықтары;
- негізгі жергілікті, өңірлік, жаһандық экологиялық проблемалар және экожүйелердің құрылымы мен функцияларының бұзылуын жою бойынша ұтымды шаралар;
- табиғи ресурстарды пайдалану және қорғау саласында баға белгілеуді монополияға қарсы бақылау, әлеуметтік реттеу, қоршаған ортаның сапасын бақылау бойынша ұлттық және халықаралық заңнама негіздері.
істеу алу керек:
- жаһандық және аймақтық экологиялық үдерістер мен мәселелерді талдай білу және бағалау;
- қоршаған ортаның жағдайын бақылау және талдау.
дағдысы болу керек:
-су, топырақ, минералдық-шикізат және биологиялық ресурстардың сарқылуы мен ластануының алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу;
- қоршаған ортаға шаруашылық және өзге де қызметтің әсеріне бағалау жүргізу;
- - педагогикалық-ағартушылық жұмыстарды жүргізу.
Мамандануы: «Экологиялық инспекция және қоршаған ортаны сапасын бақылау»
Мамандану пәндерінің ерекшелігі мемлекеттік экологиялық бақылаудың әкімшілік және экономикалық-технологиялық аспектілерін теориялық негіздеу, қолданбалы сипат, теория мен практиканың тығыз байланысы, заманауи ақпараттық технологиялар мен экологиялық мониторинг бағдарламаларын меңгеру, қолданбалы экологиялық зерттеулер әдістемесін зерделеу болып табылады.
білу керек:
- экологиялық мониторинг пен оның жекелеген бөлімшелерінің мақсаты мен жіктелуі, бақылау әдістері;
- ластағыштардың алдын алу және жою, қоршаған ортаны оңалту және қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату әдістері;
- заманауи ақпараттық технологиялар негіздері;
- экологиялық ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу тәсілдері
- экологиялық ғылыми эксперименттерді жүргізу әдістері.
істей алу керек:
- далалық және эксперименттік экологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
- қоршаған табиғи ортаның сапасын сараптамалық және аудиторлық бағалауды жүргізу;
- эко-геожүйелер жағдайының өзгеруінің болжамдық моделін құру.
дағдысы болуы керек:
- далалық және эксперименттік экологиялық зерттеулер жүргізу; - аналитикалық жұмыстарды орындау және экологиялық сараптама бойынша құжаттарды ресімдеу",
- құрылтай құжаттарын және коммерциялық шарттарды жасау.

Түлектердің білім деңгейіне қойылатын талаптар
Жалпы білімділікке қойылатын талаптар
Экология бакалавры:
- жаратылыстану-ғылыми және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында іргелі білім алу;
- экологиялық білім беру, тәрбиелеу және экологиялық білім беру стратегиясын әзірлеу мақсаттары мен міндеттерін түсінуде құзыретті болу;
- Гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі ережелермен таныс болу;
- ойлау мәдениетін меңгеру, жазбаша және ауызша сөйлеуде (шет тілінде) өз ойын дұрыс баяндай білу;
- экологиялық дүниетанымға ие болу;
- жаһандық және аймақтық экологиялық үдерістер мен мәселелерді талдай білу және бағалау;
- экологиялық қауіпті бағалауда аралас жаратылыстану пәндерінің әдістерін білу және қолдана білу;
- экологиялық ойлау мәдениетін меңгеру;
- табиғи экожүйелер мен биосфераның жалпы заңдылықтарын білу;
- экологиялық зерттеулер материалдарын талдау және жалпылау қабілетті болу;
- алған білімдерін кәсіби қызметте қолдана білу;
- заманауи ақпараттық технологияларды меңгеру.

× You found a Typo