Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В072800 – Технология перерабатывающих производств

Шифр - Специальность

5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»

Цели и задачи специальности

Мақсатытолыққандысапалыкәсібибілім беру, өңдеутехнологиясысаласындакәсібиқұзыреттілігіүшінжағдайлардықамтамасызет еңбекнарығындабәсекегеқабілеттітүлектердідамытуболыптабылады.

Квалификационная характеристика

Мамандықтың кәсіби қызметініңбағыттары:өңдеуөнеркәсібі, бағдарламалыққамтамасызетудіәзірлеупроцестер мен өндірістікөндіретінөнімдерінөңдеукәсіпорындары, жобалаужәнеғылыми-зерттеуұйымдары, сондай-ақ, түрліменшікформаларыфирмалар

Кәсіптікқызметнысандары:шанақтарды, жармадиірмен, жемшөпдиірмен, наубайхана, макарон және кондитер өсімдіктер, қантжәне крахмал зауыттар, кәсіпорындарашужәне шарап өндіру.

Кәсіптікқызметнысандары:астықжармажәнежармадақылдары, ұн, жарма, нан, нан-тоқаш, макарон жәнекондитерлікөнімдер, қант, крахмал, сірне, крахмал сірне, модификацияланған крахмал, декстриндер, жүзім, құлмақ, ашытқы, сыра, шарап, коньяк жәнебасқа да компоненттері, сондай-ақастық, диірменкездемедежармадиірмен, жемдиірмен, наубайхана, кондитерлікжәне макарон өнімдері, қантжәне крахмал зауыттарындайындаужәнесақтауүшінтехнологиялықжабдықтар, кәсіпорындарашужәне шарап өндіру.

Образовательные траектории

1)Астық өңдеу және сақтау технологиясы

2)Технологиялықмашиналаржәнежабдықтар

Уникальность каждой траектории

1)Олұнтарту,жем зауыты, нан-тоқаш, макарон және кондитер өндірісіпроцесіндетанысуғамүмкіндікбереді. Процестіңнегізгікезеңдері,мақсаттарытуралытүсінік бар.

2)Ғылыми-зерттеу жұмысының теориялық және ғылыми-зерттеу әдістері,процестері мен технологиялық жабдық меңгеруге студенттерді тарту.

Результаты обучения по каждой траектории

Білуі керек:
- Өңдеу өнеркәсібінің техникасы мен технологиясы;
- Шикізат, материалдар мен дайынөнімдерүшінтехникалықталаптар;
- Стандарттар мен техникалықсипаттамалары;
- Бұзылған заттаржәне оны қалайалдыналуүшінтүрлері;
- Өндірісжәне бизнес-жоспарларындайындауәдісінұйымдастырунегіздері;
- Еңбекті қорғау және қауіпсіздік;
- Өндірістің экологиялық мәселелері;
- Технологиялықпараметрлерінөлшеуәдістері;
- Химиялық, физика-химиялық, биохимиялық, микробиологиялықжәнеколлоидтыпроцестербойынша
өңдеу өнеркәсібі;
- Негізгітамақөнімдерінсхемасынжәнеқазіргізаманғыәдістерінталдау
шикіингредиенттердіжәнедайын өнімді анықтау;
- Процестер мен нәтижесіндеалынғанөнімдердітеориялықжәнеэксперименттікзерттеулердіңәдістері мен құралдары;
- Технологиялықбасқарушешімін қабылдау;

Икемділігі үшін:
- Шикізатсапасы, процесінежәнесоңғыөнімгеарналғанталаптардыталдаужүйелікөзқараснегізіндеағымдағыпроцестердіжетілдіружәне оңтайландыру;
- Өңдеуөнеркәсібікәсіпорындарындатехнологиялықпроцестердіталдау;
- Технологиялықжобалаужүргізу
CAD элементтері;
- Өнеркәсіпұзақмерзімді даму талаптарынасайтиімдіжобалаужәнедамытудыжүзегеасыруүшін;
- Қазіргізаманғыәдістерінжәнекомпьютерліктехнологияныпайдаланаотырыпсалаларынөңдеудіңтиімдітехнологиясыныңмәселенішешуүшін;
- Кәсіби еңбек тәртібін қажетті деңгейінұстаптұруүшін, ұжымдаморальдық-психологиялықклиматтыбақылауға, қарамағындағылардыңіс-әрекеттерінталдаужәнебағалау;
- Технологиялықсхемалар, машиналар мен жабдықтардытаңдаудынегіздеу;
- Қайтаөңдеуөнеркәсібіжабдықтарды,жекеучаскелердіырғақтыжәнетиімдіжұмысістеуінқамтамасызету.

Дағдыларды меңгеру:
- Қолданыстағыүрдістібасқару
өңдеусаласыкәсіпорындары;
- Талдауүшінэксперименттікдеректерді статистикалық талдаудың
өнімдердіңәртүрлітүрлерінөндірупроцестері;
- Пайдалану, көлік, жеделпроцесінде және
энергетикалық жабдықтарды өнеркәсіп кәсіпорындары;
- Компьютер мен экономикалық-математикалықәдістердіқолданубойыншажұмыспроцестерітехникалықжәнеэкономикалықесептеулербойынша
кәсіпорындардыңжобалаужәнебасқару;
- Ғылыми-зерттеуүшінғылыми-зерттеуәдістері мен құралдарынпайдалану;
- Қауіпсізеңбекжағдайларынжәнетөтеншежауапұйымдастыру.

Требования к уровню образованности выпускников данной специальности (на основании Дублинских дескрипторов)

-Өңдеуөндірістерініңтехнологиясысаласындабілімі мен түсінігінкөрсету;
- Кәсібиөрістітүсінуқабілетінбілім мен тәжірибеніпайдалану;
-  Кәсіби құзіреттілікті меңгеру;
- Өңдеу өнеркәсібі шегінде тиісті деректерді жинау және түсіндіру іске асыру;
- Мамандары мен маман еместерге де ақпарат, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді түсіндіру;
- Автономия дәрежесі жоғарғы оқуын жалғастыру үшін білім беру саласындағы дағдылар.

× You found a Typo