Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6D011100-Информатика

Шифр-Мамандық 6D011100-Информатика
Мамандықтың мақсаттары мен міндеттері

Білім беру бағдарламасының мақсаты - халықаралық талаптарға сәйкес жоғары білікті зерттеушілерді даярлау, студенттің жеке мақсаттарына сәйкес курстар жасалуы мүмкін ғылыми орнатуды қамтамасыз ету. Информатика мамандығы бойынша PhD докторантурасының білім беру бағдарламасының негізгі мақсаттары докторанттардың тәуелсіз ғылыми-зерттеу жұмысының жоғары деңгейіне және сапасына жету;
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми-зерттеу саласы үшін жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, информатика, информатиканы оқыту және тәрбиелеу әдістемесі және білім беруді ақпараттандыру саласындағы білім шекараларын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосуға қабілеттілігі.

Біліктілік сипаттамасы

Кәсіби қызмет саласы: ғылыми-зерттеу, жобалау, ұйымдастыру-басқару және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен басқарудың және оқытудың автоматтандырылған жүйелерін пайдаланумен байланысты педагогикалық жұмыс.

6D011100 мамандығы бойынша білім докторларының кәсіптік қызмет объектілері– 
Информатика:
- мемлекеттік және білім беру мекемелерінің органдары, жоғары және арнаулы орта оқу орындары, университеттер, ғылыми-зерттеу институттары, білім академиясы, ғылыми-зерттеу орталықтары, жобалау және ғылыми-өндірістік ұйымдар, сондай-ақ басқару органдары, өнеркәсіптік кәсіпорындар және зерттеу қызметімен айналысатын және информатика, информатиканы оқыту және тәрбиелеу, білім беруді ақпараттандыру және компьютерлік технологиялар саласында жаңа ғылыми жетістіктерді енгізетін әртүрлі меншік нысанындағы басқа да ұйымдар болып табылады.

Кәсіби қызмет пәндері:
- ғылыми-зерттеу және ғылыми-іздестіру;
- ғылыми-педагогикалық;
- өндірістік-технологиялық;
-ұйымдастырушылық-басқарушылық;
- жобалау-технологиялық;
- эксперименттік-зерттеу.

Білім беру траекториялары

1) Білім беру үдерісіндегі ғылыми тәсілдер мен инновациялар

2) Білім беру үрдістерін зияткерлік қолдау

Әрбір траекторияның бірегейлігі

1) "Білім беру үдерісіндегі ғылыми тәсілдер мен инновациялар" траекториясының бірегейлігі»:
инновациялық ортада білім беру үдерісін ұйымдастыру бөлігінде кешенді білімі бар докторанттарды даярлау, атап айтқанда: білім беру мекемелерінде құзыреттілікке бағытталған білім беру бағдарламаларын жобалау және іске асыру мәселелері, білім беру үдерісінде АКТ қолдану мүмкіндіктері.

2) Білім беру үдерістерін «Зияткерлік қолдау траекториясының бірегейлігі»:
бағдарлама аясында докторанттарды білім берудегі жасанды интеллект саласындағы жан-жақты кәсіби қызметке даярлау жүзеге асырылады.

Әрбір траекторияны оқыту нәтижелері

"Білім беру үдерісіндегі ғылыми тәсілдер мен инновациялар" траекториясы»
Білуі қажет:
- құзыреттілік тәсілдің негіздері;
- қағидаттар студенттік оқу, пәнаралық және тәжірибеге бағдарланған білім беру.
Меңгеруі қажет:
- болашақ маманның қажетті құзыреттілігін қалыптастыруға қабілетті қазіргі заманғы технологияларды, әдістер мен құралдарды пайдалана отырып, оқу үдерісін ұйымдастыру;
Дағдылануы қажет:
- студенттерді өзіндік оқытудың әртүрлі формалары мен әдістерін қолдану;
- құзыреттілікті қалыптастыру;
- өмір бойы өзін-өзі дамыту және өз бетінше білім алу;
- Интернетте, ғылыми және мерзімді әдебиеттерде қажетті ақпаратты іздестіру.
«Оқу үрдісін зияткерлік қолдау» тректік бағдарламасы
Білуі қажет:
- білім берудің негізгі үлгілері мен құралдары;
- жасанды интеллект негізгі тілдерінің синтаксисі және семантикасы және программалаудың негізгі әдістері;
- шектеулердегі бағдарламалау парадигмасында, сондай-ақ эволюциялық және нейрожелілік тәсілдер шеңберінде әзірленген дәстүрлі есептерді шешудің жаңа әдістері.

Меңгеруі қажет:
- білім берудің зерттелген құралдарын пайдалана отырып берілген пәндік саланың моделін құру;
- өз проблемалы саласында міндеттерді шешудің жаңа әдістерін қолдану;
- салыстырмалы талдау жасау және өз міндеттерін шешу үшін жасанды интеллект тілін таңдауды негіздеу.

Дағдылануы қажет:
- зерттелген әдістер мен құралдарды пайдалану;
- жасанды интеллект бағыты шеңберінде әзірленетін білім беру міндеттерін шешудің жаңа әдістері мен тәсілдерін қолдану.

Осы мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар
(Дублиндік дескрипторлар негізінде).

6D011100-"Информатика" ББ бітірушісінің оқу нәтижелері келесі құзыреттер арқылы көрсетіледі:
Түсінік болуы қажет:
1.1. ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы және дамуының негізгі кезеңдері туралы
1.2. жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымының пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшелігі туралы;
1.3 білім саласындағы ғылыми мектептер, олардың теориялық және практикалық әзірлемелері туралы;
1.4. тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы;
1.5. ғылыми әзірлемелерді практикалық қызметке енгізу тетігі туралы;
1.6. ғылыми қоғамдастықтағы өзара іс-қимыл нормалары туралы;
1.7. ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы туралы.

Білуі және түсінуі қажет:
2.
2.1. жаһандану және интернационализация жағдайында отандық ғылымның дамуының қазіргі тенденциялары, бағыттары мен заңдылықтары;
2.2. ғылыми таным методологиясы;
2.3. тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктері;
2.4. (түсіну және қабылдау) ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігі;
2.5. ғылыми коммуникация мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шетел тілін жетік меңгеру;

Меңгеруі қажет:
3.
3.1. ғылыми зерттеулер процесін ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру;
3.2. зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, бағалау және салыстыру және қорытынды жасау;
3.3. әр түрлі ақпараттық көздерден ақпаратты талдау және өңдеу;
құзыретті болу:
5.
5.1. ақпараттық ағындардың тез жаңаруы және өсуі жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;
5.2. теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулер жүргізуде;
5.3ғылыми зерттеуде теориялық және қолданбалы есептерді қою және шешу;
5.4. тиісті саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізуде;
5.5. тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде;
5.6. мамандарды ЖОО-да даярлау мәселелерінде;
5.7. ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізуде;
5.8. тұрақты кәсіби өсуді қамтамасыз етуде.

Пәндік құзыреттер (ПмК):
Түсінік болуы қажет:
1.
1.1. қазіргі заманғы ғылымның жалпы дамуы, информатика мен компьютерлік технологиялардың даму бағыттары мен үрдістері туралы;
1.2. информатика саласындағы қазақстандық және әлемдік ғылымның ғылыми мектептері туралы; ғылыми қоғамдастықтағы өзара іс-қимыл нормалары туралы;
1.3. информатика, білім беруді ақпараттандыру және компьютерлік технологиялар саласындағы халықаралық ғылыми қызметтің қазіргі бағыттары туралы;
1.4. ғалым-зерттеушінің ғылыми этикасы мен кәсібилігі, креативті ойлауы туралы;

Білуі және түсінуі қажет:
2.
2.1. информатика саласындағы даму үрдістері туралы заманауи білім мен түсінікке ие болу;
2.2. жоғары мектепте, бастауыш және орта мектепте, орта-арнайы мектепте информатиканы оқыту әдістемесі саласындағы педагогикалық теориялар, концепциялар, ғылыми мектептер туралы, XXI ғасырдың білім беру ортасын дамыту туралы, қашықтықтан оқыту технологиялары туралы, білім сапасын диагностикалаудың қазіргі заманғы технологиялары туралы.
Меңгеруі қажет:
3.1. ғылыми зерттеулер үдерісін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру және үйлестіру;
3.2. жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру; өз бетінше де, ұжымда да (командада);
3.3. өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне және ғылыми қоғамдастыққа хабарлау;
3.4. информатиканы оқытудың инновациялық әдістері мен ұйымдастырушылық формаларын қолдану және Дүниежүзілік ақпараттық желінің жұмыс істеуі жағдайында, оқу үдерісін ұйымдастыруда ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану.
Дағдылануы қажет:
4.
4.1. эксперименталды ғылыми қызметке;
4.2. ғылыми көпшілік алдында сөз сөйлеу;
4.3. ғылыми жазу;
4.4. ғылыми коммуникация;
4.5. ғылыми іс-шараларға қатысу,
4.6. ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру;
4.7. патенттік іздестіру жүргізу;
4.8. зияткерлік құқықтарды қорғау;
4.9. ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін практикаға енгізу және теорияны одан әрі әзірлеу және оны нақты мәселелерге қолдану үшін информатиканы, 21 ғасырдың жаңа ақпараттық және білім беру технологияларын оқытудың заманауи тәсілдерін қолдану;

қабілетті және құзыретті болу:
5.
5.1. кәсіби ғылыми және инновациялық қызмет саласында;
5.2. ғылыми теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізу;
5.3. тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникацияда, командада өзара іс-қимыл жасау; шет тілін меңгеру;
5.4. ХХІ ғасырдың білім беру ортасын одан әрі әзірлеуде, информатиканы оқытудың жаңа теориялық әдістері мен модельдерінде;

5.5. оқытудың әртүрлі сатылары мен білім беру деңгейлерінде білім беруді ақпараттандыру,
5.6. ХХІ ғасырдың ақпараттық білім беру ортасында жобалау қызметін жүргізу,
5.7. білім сапасын диагностикалаудың заманауи технологияларын қолдану.

× You found a Typo