Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6D060600 - «Химия»

Шифр - Специальность

6D060600 – «Химия»

Цели и задачи специальности

Докторанттардың білімін, іскерлігін және дағдысын кәсіптік химия аймағында, жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру қойылатын міндетті талаптарды сақтай отырып жоғары сапаға қол жеткізу үшін докторанттарды химия саласында ынталандыру; өзіндік оқу, ғылыми-зерттеу және кәсіби іс-әрекеттерін қалыптастыру.

Мамандықтың міндеттері:

 • ұйымдық-технологиялық қызмет саласында:
  • химиялық процестерді жүргізу шарттарын қою және ұйымдастыру;
  • өндірістік, технологиялық міндеттерді шешу;
 • ғылыми-зерттеу қызметі саласында:
  • ғылыми әдебиеттермен жұмыс;
  • ғылыми бағдарламалардың орындалуы;
  • экспериментті қою;
  • эксперименттік деректерді талдау және қорытындылау;
 • өндірістік-басқарушылық қызметі саласында:
  • химиялық процестердің жүргізілу шарттарына басшылық жасау;
  • Белгілі бір ғылыми топ зертханасына басшылық ету;
 • білім беру қызметі саласында:
  • зертханалық және практикалық сабақтар жүргізу;
  • зертханалық жұмыстар қою;
  • ғылыми үйірмелер мен топтарға басшылық жасау.

Біліктілік сипаттамасы

Докторантураның білім беру бағдарламасын меңгерген тұлғаларға философия докторы "(РhD) бойынша 6D060600 - Химия" академиялық дәрежесі беріледі. Біліктілік және қызметі ҚР білім және ғылым министрінің №338 13 шілдедегі " 2009 ж. "Үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту Туралы педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың берілген өзгерістері мен толықтыруларына сәйкес 27.12.2013 жылғы Бұйрығымен анықталады.

Білім беру траекториясы

Табиғи қосылыстар химиясы

Әрбір траекторияның бірегейлігі

Траекторияның мақсаты докторанттардың молекулалық негіздері және жұмыс істеу аймағы тірі организмдердегі химиялық қосылыстар туралы мәліметтерді қамтиды, химиялық көмірсулардың, липидтердің, белоктардың, порфиринов, витаминдер мен антибиотиктер құрылыстары, әдістері, оларды синтездеу және талдау, олардың физикалық-химиялық қасиеттері құру мақсатында олардың негізінде жаңа дәрілік препараттар туралы білімдерін кеңейтуге бағытталған.

Әрбір траекторияның оқыту нәтижелері

Білу керек:

 • химия және табиғи қосылыстар химиясының теориялық және практикалық мәселелері негізгі және жалпы бағыттарын;
 • кәсіби, ғылыми және инновациялық әрекеттерін;
 • оқу, технологиялық немесе ғылыми процестерді реттейтін нормативтік-құқықтық және оқу-әдістемелік құжаттар.

Білу:
- ғылыми-теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүргізу;
- жаратылыстанудағы философиялық және мамандықбойынша сұрақтарды бағдарлау;
- химиялық кәсіпорындар; химиялық өндіріс принциптері мен технологиялық схемаларын; ұйымдық-экономикалық қызметінің негіздерінің менеджментін елестету және химиялық технологияларын құру

Дағдыларды меңгеру:
-тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас, өзара іс-қимыл, командада көшбасшылық қасиеттерді ақпараттық қызметті үнемі жаңартып тұруы және кәсіптік білімі;
- мәселелерінде иелену ауызекі және ғылыми терминология арналған шет тілінде; оқылымда талқылауға ғылыми мақалалар мен жеткізу, сондай-ақ әңгімелесі

Түлектердің берілген мамандықтың білім деңгейіне қойылатын талаптары

- ана тілін, шет тілдерді қамтамасыз ету үшін сауатты және дамыта сөйлеу, білу, ана және шет тілдерінде білім
саласындағы технологияларды, қарым-қатынасты, коммуникация стратегияларды, біліктері мен дағдыларын
сындарлы диалог, қарым-қатынас мәдени және көп конфессиялы қоғамдағы жағдайларды меңгеру;
- іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық саласындағы: базалық білімінің
болуы іргелі математикалық, жаратылыстану және техникалық пәндер ықпал ететін білімді тұлғаның
қалыптасуына жоғары ойлау мәдениеті және дүниетанымы;
- компьютерлік технологиялар аймағы ақпараттық технологиялар кәсіби қызмет дағдыларын бағдарламалау арқылы, қазіргі заманғы аспаптық құралдарды пайдалану
және қолдана білу;
- әлеуметтік - мәдени қызмет аймағында: этикалық, рухани және мәдени құндылықтар туралы, негізгі
заңдылықтары мен нысандары реттеу әлеуметтік мінез- құлық туралы, социологиялық тәсілдер, Қазақстан
халқының дәстүрі мен мәдениетін білуге даму тенденциялары қоғам, білу, барабар бейімделу, әр түрлі
әлеуметтік жағдайларда, креативті ойлау, төзімді болу дәстүріне, мәдениетіне басқа да әлем халықтарының болуы,
белсенді өмірлік позициясы туралы түсінігі болуы;
- оқыту әрекеті аймағында шығармашылық потенциалын дамыту үшін, білім алуға
негіз болатын пәндер химия және химиялық технология дағдыларын, қажетті химияның теориялық білімдерін бекіту
өту кезеңінде оқу және өндірістік практикаларды, саналы таңдау пәндері, мамандандыру, сондай-ақ жалғастыру үшін
доктаранттардың бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру нарығында жұмыс күшін, мүмкіндігін қамтамасыз етеді
мамандьқ бойынша жеке дара бағдарламаларды таңдауды білім беру және кәсіби құзыреттілігін ескере отырып, жеке
артықшылық, ерекшеліктерін жою, өзгеріп отыратын нарық конъюнктурасын қамтамасыз ету;
- кәсіпкерлік, экономикалық қызмет аймағында: экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент,
маркетинг, қаржы, микро, макроэкономикалық түсініктер туралы ғылыми көзқарастар болуы, экономиканы
мемлекеттік реттеудің әдістері мен экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну.

× You found a Typo