Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М010900 -«Математика»

Мамандығы 6М010900 – «МАТЕМАТИКА»
МАМАНДЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6М010900 – "Математика" білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары оқу орындарында, білім беруді басқару органдарында, білім беру ұйымдарында, ғылыми-зерттеу ұйымдарында ғылыми, педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеу дағдылары бар жаңа формациядағы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады.

6М010900 - "Математика" мамандығы магистрінің кәсіби қызметінің міндеттері:

 • ғылыми-зерттеу және ғылыми-іздестіру қызметі: кең бейінді жалпы ғылыми, ұйымдастырушылық және қолданбалы міндеттердің тиімді шешімдерін табу мақсатында нақты процестер мен объектілерді зерттеу кезінде математикалық және алгоритмдік модельдеу әдістерін қолдану, ғылым мен техниканың қазіргі жетістіктерін, алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибені пайдалана отырып, математика саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін талдау және қорыту.
 • өндірістік-технологиялық іс-әрекет: есептеу техникасы мен математикалық әдістерді дамыту процесінде пайда болатын жаңа міндеттерге, математикалық алгоритмдер мен модельдердің күрделілігін арттыруға, жаңа жағдайларда тез шешім қабылдау қажеттілігіне жылдам бейімделу үшін іргелі математикалық білімдер мен шығармашылық дағдыларды қолдану.
 • ұйымдастыру-басқару қызметі: ғылыми-зерттеу топтарының жұмысын ұйымдастыру, қызмет нәтижелерін болжау үшін ғылыми жетістіктерді қолдану, қабылданатын шешімдердің салдарын сандық және сапалы бағалау.
 • оқытушылық қызмет: лекциялар оқу, семинарлар өткізу және математиканың нақты саласында білім беру үрдісінің басқа да түрлері.

Біліктілік сипаттамасы:

Мамандықтың кәсіби қызмет саласы:

 • жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-зерттеу орталықтары, жобалау, технологиялық және конструктивтік ұйымдар, басқару органдары, білім беру мекемелері (педагогикалық училищелер, гимназиялар, лицейлер, колледждер, арнайы. математикалық бағыттағы мектептер), өнеркәсіптік өндіріс және т. б.

- Кәсіби қызмет объектілері:

 • математика және механика, информатика ғылыми-зерттеу институттары және жаратылыстану-техникалық бейіндегі басқа да ұйымдар; мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік нысанындағы жоғары оқу орындары; білім және жаратылыстану ғылымдары саласындағы мемлекеттік басқару органдары; өз жұмысында математика әдістерін пайдаланатын әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар.

- Кәсіби қызмет пәндерімен

 • институттардағы, кәсіпорындар мен бірлестіктердегі ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық процестер;
 • мемлекеттік мекемелердегі, фирмалар мен компаниялардағы, оның ішінде халықаралық ұйымдардағы ұйымдастыру-басқару процестері;
 • жоғары және орта арнаулы оқу орындарындағы оқу-тәрбие үрдістері.
БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫ

1) Дифференциалдық теңдеулер

2) Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

Әрбір траекторияның бірегейлігі:

"Дифференциалдық теңдеулер" траекториясының бірегейлігі келесі:

Осы траекторияның түлектері ғылыми-зерттеу және білім беру ұйымдарында жұмыс істеу үшін барлық дағдыларды алуға бағытталған. Осы мамандық бойынша бітірушілердің тікелей лауазымдық міндеттері-педагогикалық іс-әрекетті жобалауда, өткізуде құзыреттілік көзқарасты сауатты пайдалану болып табылады.

"Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі" траекториясының бірегейлігі:

Осы траекторияның түлектері ғылыми-зерттеу және білім беру ұйымдарында, сондай-ақ өзінің математика,Қолданбалы математика және компьютерлік технологияларды пайдаланатын ұйымдарда жұмыс істеу үшін барлық дағдыларға ие болады. Осы мамандану түлектерінің тікелей лауазымдық міндеттері бағыттар мен аралас салаларда дифференциалдық теңдеулерді пайдалана отырып,ғылыми зерттеулер жүргізу, жобалаудың барлық кезеңдеріне қатысу, бағдарламалық, математикалық, ақпараттық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу болып табылады.

ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Осы мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар

Әлеуметтік-этикалық құзыреттілік: өз бетімен білім алу үшін жеткілікті білім деңгейін меңгеру, бұл ретте туындайтын танымдық мәселелерді өз бетінше шешу және өз ұстанымын анықтау.

Экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттілігі: әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдарда, кәсіпорындарда басқару міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін экономика, психология және арнайы пәндер саласында белгілі бір ғылыми білім деңгейінің болуы.

Кәсіби құзыреттер:

 • заманауи алгоритмдік тілдер мен бағдарламалау әдістерін білу;
 • заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім ала білу;
 • ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастыра білу;
 • кәсіби қызмет саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу (редакциялау) компьютерлік әдістерін меңгеру;
 • өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын, оның қызметінің нақты саласын анықтайтын пәндердің негізгі мәселелерін түсіну, олардың білім жүйесіндегі өзара байланысын көру;
 • жүйелі тәсіл негізінде кәсіби саладағы жобалық қызметке қабілетті болу, әртүрлі құбылыстарды сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалана білу, олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыру;
 • кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қоюға және міндеттерді тұжырымдауға қабілетті болу, оларды шешу үшін өзі зерттеген ғылым әдістерін қолдана білу.
× You found a Typo