Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М011400 – Тарих

МАМАНДЫҚ 6М011400 «ТАРИХ»
МАМАНДЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ 6М011400 – Тарих магистерлік білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек нарығығында талап ететін жоғары білікті педагогикалық кадрларды дайындауға бағытталған.
Міндеттері:
 • әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында жүйеленген білімдерді қалыптастыру және жалпы заңдылықтарды зерттеуде инновациялық технологияларды қолдану;
 • кәсіби педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие магистрлердің түйнді және арнайы құзыреттіліктерін қалыптастыру;
 • тарихи үрдістерді және құбылыстарды талдаудың және бақылаудың ғылыми-зерттеушілік және эксперименталды әдістерінің негіздерін игеру;
 • ғылыми ойлау және дүниетанымдық контекстінде жалпыадамзаттық және әлеуметтік тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру.
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫҚ СИПАТТАМА 6М011400 – Тарих мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында жүзеге асырады.
Кәсіби қызметінің нысандары: техникалық және кәсіби білім беру ұйымдары, жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу инстуттар, білім беру саласындағы өкілді және жергілікті атқарушы органдар, мұрағаттар және мұражайлар болып табылады.
Тарихшы - магистрдң кәсіби қызметінің негізгі саласы мектеп, орта арнайы мемлекеттік жоғары оқу орындары және білім берудің жеке меншік ұйымдарында білім-тәрбие үрдісі болып табылады.
6М011400 – Тарих мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрінің кәсіби қызметінің пәні: инновациялық психологиялық-педагогикалық әдістерді және тәсілдерді қолдану арқылы білім алушылар ды оқыту және тәрбиелеу; ғылыми-зерттеу қызметі болып табылады.
6М020300 Тарих мамандығығының кәсіби қызметінің пәні білім беру саласында инновациялық қызмет, ғылыми-зерттеушілік жүмыс, әлеуметтік-мәдени жобаларды сараптау,кәсіби-оқытушылық, қоғамдық-саяси және мәдени-ағартушылық қызметті жүзеге асыру, ақпараттық-аналитикалық орталықтар, қоғамдық, мемлекеттік мекемелер және ұйымдар болып табылады.
БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫ 1 «Дүниежүзілік тарих».
2 «Қазақстан тарихы»
ӘРБІР ТРАЕКТОРИЯНЫҢ БІРЕГЕЙЛІГІ 1) Ұсынылатын траекторияның бірегейлігі сапалы педагогикалық үрдісті ұйымдастыру және басқаруды жүзеге асыруға қабілетті, Шығыс аймағын заманауи кәсіби педагогикалық кадрлардағы мұқтаждығын қаңағаттандыру, білім алушыларды танымдық қызметтін тәсілдерін белсенді игеруге бағдарлау; білім алушыларды өзін-өзі ашуға және өзін-өзі таныту мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жеке тұлғалық бағдарланған тәсілдерді қолдану; дүниеж.үзілік тарихты оқыту үшін инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану болып табылады.
2) Ұсынылатын траекторияның бірегейлігі ғылыми қызығушылығы Қазақстан тарихы саласын қамтитын ғылыми-зерттеушілік сонымен қатар, оқытушылық қызметпен шұғылдануға қабілетті Шығыс аймағын заманауи кәсіби педагогикалық кадрлардағы мұқтаждығын қаңағаттандыру .
ӘРБІР ТРАЕКТОРИЯ БОЙЫНША НӨТИЖЕЛЕР Ғылыми-педагогикалық ойлаудың инновациялық стилінің болуы және педагогикалық шындықты тұтас қабылдай білуі; Отандық тарихты жан-жақты, терең білуі;
Тарихнамалық зерттеулерді жүргізудің салыстырмалы, кеңістіктік, хронологиялық және тақырыптық әдістерін білу;
Дербес және бастапқы ойды білдіре алатын, сыни, аналитикалық, диагностикалық дағдыларды көрсету.
1 «ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТАРИХ» Білуі қажет: ғылыми танымның әдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптерін және құрылымын;білім алушыларды оқыту үрдісінде танымдық қызметтінің психологиясын, оқытудың сапасын және тиімділікті арттырдың педагогикалық және психологиялық әдістерін және тәсілдерін.
Істей білуі қажет: Әр тұрлі қызмет салаларында тарихи білімді қолдану; тарихи зерттеудің әдіснмасын және әдістемесін; компьютерлік модельдеу тәсілдерін және ғылыми зерттеулер нәтижелерін талдаудың теориялық әдістерін; заманауи білім беру парадигмасы контекстінде педагогикалық ғылымды дамытудың жаңа тұжырымдамалық идеялары мен бағыттарын енгізу; психологиялық-педагогикалық зерттеулердің сапалы және сандық әдістерімен әр түрлі жастағы білім алушылардың дамуының, қызметінің диагностикасын жүргізу;
Қажет дағдылар: ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми міндеттерді шешу; кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру; кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі; оқу үрдісінде заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану; кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қатынас; шешендік өнер, ауызша және жазбаша өз ойларын дұрыс және логикалық түрде рәсімдеу; күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажетті білімді кеңейту және тереңдету.
2 «ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» Білуі қажет: ғылыми таным дамуындағы заманауи тенденцияларды; заманауи отандық тарих ғылымының өзекті әдіснамалық мәселелерін;оқытудың сапасын және тиімділікті арттырдың педагогикалық және психологиялық әдістерін және тәсілдерін.
Істей білуі қажет: кәсіби траектория құру және кәсіби білімдерін қолдана білу, үрдістер мен құбылыстарды зерттеуге қолданыстағы тұжырымдамаларды, теориялар мен көзқарастарды сыни талдау; әртұрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау, тансық жағдайларда аналитикалық және басқару міндеттерін шешу үшін оларды пайдалану; білім беруді ұйымдастыру және басқаруда жаңа тәсілдерін іс жүзінде қолдану; Күрделі және ерекше жағдайларда шешімдер қабылдау; Заманауи ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргзу; диссертация, мақалалар, есептер, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименталды-зерттеушілік және аналитикалық жүмыстың нәтижелерін қорытындылау.
Қажет дағдылар: аймақ тарихын кешенді талдау, дүниежүзілік тарихи урдіс тұрғысында аймақтың тарихи даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін анықтау, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық тұжырымдау;күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажетті білімді кеңейту және тереңдету; кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану.
ОСЫ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ТҮЛЕКТЕРДІҢ БІЛІМДІЛІК ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ ТАЛАПТАРЫ
(ДУБЛИНДІК ДИСКРИПТОРЛАР НЕГІЗІНДЕ)
 1. Білу және түсіну: бакалавр деңгейінде алынған білімдерін, идеялар дамуының негізі болып табылатын, көбінде ғылыми зерттеулер түрінде көрсету.
 2. Білімді және түсінікті қолдану: Білімді, түсініктерді қолдану және зерттеу саласына байланысты жаңа немесе таңыс емес жағдайларда және кең ауқымда (немесе пәнаралық)  мәселелерді шешу;
 3. Пікірлер білдіру: Білімді интеграциялау, күрделі мәселелерді шешу және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті есепке ала отырып пайымдаулар білдіру.
 4. Коммуникативтік қабілеттер: мамандар мен маман болып табылмайтындарға өз қорытындыларын, біліміндіерін және оған негіздемені анық және нақты баяндау.
 5. Оқуға қабілетілік: өз бетінше оқуды жалғастыру.
× You found a Typo